فناوری محصولات تراریخته در ایران برای 30 سال قبل است/ چه کسی پاسخگوی آسیب‌های استفاده از محصولات تراریخته خواهد بود؟

فناوری محصولات تراریخته در ایران برای 30 سال قبل است/ چه کسی پاسخگوی آسیب‌های استفاده از محصولات تراریخته خواهد بود؟دبیر انجمن زیست‌فناوری سلامت ایران گفت: فناوری محصولات تراریخته در ایران Continue Reading →